Dr hab. Bartosz Awianowicz

Adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej. Ur. 4.10.1978. Studia filologii klasycznej ukończył na UMK w 2002 r. jako Najlepszy Absolwent Uczelni. W roku 2007 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. „Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od końca XV do połowy XVIII wieku. Trzy wieki recepcji Aftoniosa”, pisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego (UJ). W styczniu 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie zbioru publikacji poświęconych retoryce antycznej i jej recepcji we wczesnej epoce nowożytnej. W Katedrze Filologii Klasycznej zatrudniony od 2003 roku, najpierw na stanowisku asystenta, a od października 2007 r. na stanowisku adiunkta.

W 2007 i 2008 r. był stypendystą programu „Start” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2012-2014 jest laureatem Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW.

Od r. 2009 pełni funkcję koordynatora programu Erasmus na kierunkach: filologia klasyczna i wiedza o kulturze śródziemnomorskiej.

B. Awianowicz zajmuje się edycją i tłumaczeniem prozy greckiej („Progymnasmata” Aftoniosa) i rzymskiej („De oratore” Cycerona) oraz poezji i prozy nowołacińskiej (m.in. „Familiarium rerum” F. Petrarki, elegie Jana Kochanowskiego, "Apostrofa panegiryczna" E. Pielgrzymowskiego). Jego zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia humanizmu (udział w grancie PBZ-MNiSW-03/II/2007) oraz numizmatykę starożytnej Grecji i Rzymu (we współpracy z Instytutem Archeologii UMK i Fundacją "Traditio Europae" organizuje Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej).

Jego najważniejsze publikacje książkowe to:

  • Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od końca XV wieku do połowy XVIII wieku, Toruń (Wydawnictwo UMK) 2008
  • Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej, Toruń (Literat) 2006, 2007 (wyd. 2 uzupełnione) i 2010 (wyd. 3 poprawione i rozszerzone)
  • Marek Tulliusz Cyceron, O mówcy, przełożył, komentarzem i wstępem opatrzył B. Awianowicz, Kęty (Wydawnictwo Marek Derewiecki) 2010
  • Eliasz Pielgrzymowski, Panegiryczna apostrofa, opracował B. Awianowicz, Warszawa (Wydawnoctwo Neriton) 2012

 

Ponadto dr B. Awianowicz publikuje m.in. w „Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik”, w „Baroku”, "Wiadomościach Numizmatycznych" i „Terminusie”.

pokój 309 a, tel. (56) 611 35 58
e-mail: bawianus@umk.pl

Godziny dyżurowania